Zaměření školy a školní vzdělávací program

Naším záměrem je připravit dětem takové podmínky, prostředí a nabídku činností, aby v MŠ prožívaly chvíle plné radosti a pohody, aby se cestou přirozené výchovy za spoluúčasti rodiny rozvíjely v samostatné a zdravě sebevědomé jedince dobře připravené pro další život.

Jelikož se snažíme připravit dětem podnětné a různorodé prostředí , pestrou nabídku činností, nazvali jsme náš školní program:

Z D R A V Ý  D Ě T S K Ý  S V Ě T  J E  P L N Ý   B A R E V

Naše motto: "Chceme, aby naše děti byly šťastné, zdravé, silné, aby si vážily samy sebe i ostatních kolem sebe, aby uměly rozdávat lásku a optimismus. To je náš cíl."

Tento školní program je zpracován na dobu tří let, je každoročně vyhodnocován a doplňován.

K jeho realizaci využíváme poznatků získaných studiem dostupné literatury, účastí na seminářích a akcích věnovaných k této problematice. Rádi bychom do tvorby tohoto programu zapojili rodiče našich dětí, kteří by nám pomohli zpestřit svými podněty a nápady činnost s dětmi.