Základní postup přijímání dětí

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti zpravidla od tří do šesti let.

  • Ředitelka MŠ stanoví po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok a zveřejní je způsobem v místě obvyklém(INFO kanál, vývěsky, hlášení místního rozhlasu, místní noviny Zlobice …).
  • Ředitelka MŠ rozhoduje o přijetí dítěte do MŠ, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce.
  • Ředitelka MŠ vydává rodičům tiskopis ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MŠ.
  • V případě nepřijetí dítěte se rodiče mohou proti tomuto ROZHODNUTÍ odvolat podle § 183 odst.3 zák. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ke KÚ Jm. kraje – Odbor školství. Odvolání je nutné podat do 15 dnů od doručení ROZHODNUTÍ, vždy prostřednictvím MŠ.
  • Rozdělení dětí na jednotlivá pracoviště školy provádí ředitelka MŠ na základě kritérií, které jsou stanoveny a zveřejněny rodičům.
  • K předškolnímu vzdělání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Pokud nelze dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky přijmout z kapacitních důvodů, zajistí obec, v níž má dítě místo trvalého pobytu, zařazení dítěte do jiné MŠ.
  • Při přijímání dětí je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem ( § 50 zák.258/2000Sb. – to znamená, že budou přijaty pouze děti, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním a mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemůžou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
  • O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitelka MŠ na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího praktického lékaře pro dítě a dorost.
  • Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání také v průběhu školního roku.
  • Při přijetí dítěte do MŠ stanoví řediteka MŠ po dohodě se zákonným zástupcem dítěte dny docházky dítěte do MŠ a délku jeho pobytu v těchto dnech v MŠ.