Úplata za předškolní vzdělávání

Vnitřní předpis MŠ Kuřim
č.j. 25 /2016
o úplatě za předškolní vzdělávání v mateřské škole

Zástupce statutárního orgánu Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno – venkov (dále jen „mateřská škola") na základě ustanovení § 123 odstavce 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a ustanovení § 6 vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky MŠMT č. 43/2006 Sb., vydává tento předpis:

Článek 1
Úvodní ustanovení

Tento předpis stanoví výši úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole a.podrobnosti jejího výběru pro období od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017.
Úplatu hradí zákonný zástupce za každé dítě přijaté k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole od 1.9. 2016 do 31.8.2017.
Vzdělávání v posledním ročníku MŠ se dítěti poskytuje bezplatně po dobu nejvýše 12 měsíců. Omezení bezplatnosti po dobu 12 měsíců neplatí pro děti se zdravotním postižením (§ 123,odst.2)
Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy dítěte se zdravotním postižením se poskytuje dítěti bezúplatně, a to bez časového omezení.
Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do 15. dne následujícího kalendářního měsíce.

Článek 2
Výše úplaty

Úplata za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole se stanovuje ve výši 500,- Kč na příslušný kalendářní měsíc za jedno dítě.

Článek 3
Snížená výše úplaty

1.Dětem, jimž je docházka do mateřské školy omezena nejvýše na 4 hodiny denně z důvodu pobírání:
a) rodičovského příspěvku rodičem dítěte
b) příspěvku při péči o blízkou nebo jinou osobu rodičem nebo prarodičem dítěte, popřípadě jinou osobou, která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu,
se stanovuje úplata ve výši 333,- Kč na příslušný kalendářní měsíc za jedno dítě.

2. Pobírání příspěvku prokazují zákonní zástupci dítěte vedoucí učitelce příslušného pracoviště mateřské školy a to nejpozději do 15.dne následujícího měsíce, za který se úplata hradí.

3. V případě přerušení provozu mateřské školy se úplata poměrně sníží,opatřením ředitelky školy, zveřejněným před přerušením provozu mateřské školy na vývěskách jednotlivých pracovišť MŠ

4. Zákonnému zástupci dítěte, které nedocházelo do mateřské školy ani jeden den příslušného kalendářního měsíce, lze základní částku za příslušný kalendářní měsíc snížit o polovinu základní částky na 250,-Kč na základě písemné žádosti ( daný formulář) zákonného zástupce. Tato žádost musí být podána u vedoucí učitelky příslušného pracoviště MŠ do 15.dne následujícího měsíce. Na pozdější žádosti nebude reflektováno. V případě měsíce července se žádost podává nejpozději do 15.září.

1) §30 odst. 3 písm. b) zákona č. 117/ 1995 Sb., o státní sociální podpoře ve znění pozdějších předpisů.
2) § 82 odst. 1 písm. a) zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších přepisů.

Článek 4
Splatnost a způsob úhrady

  1. Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do 15. dne následujícího kalendářního měsíce, pokud si ředitelka mateřské školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jinou splatnost úplaty.
  2. Úhradu provádí zákonný zástupce dítěte na bankovní účet školy číslo: 27–7487100207/0100.
  3. Zákonný zástupce provádí úhradu pod variabilním symbolem přiděleném dítěti mateřskou školou. Seznam dětí s přidělenými variabilními symboly je zveřejněn na vývěskách jednotlivých pracovišť mateřské školy.

Článek 5
Osvobození od úplaty

Osvobozen od úplaty je:

  1. zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi,
  2. zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči,
  3. rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě nebo,
  4. fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče,

Skutečnosti rozhodné pro osvobození od úplaty se uplatní u ředitelky mateřské školy prostřednictvím vedoucí příslušného pracoviště mateřské školy, a to na na podkladě potvrzení příslušného úřadu práce.

Článek 6
Důsledky neuhrazení úplaty

V případě opakovaného neuhrazení úplaty ve stanovením termínu, nedohodne-li zákonný zástupce s ředitelkou školy jiný termín úhrady, může ředitelka školy po předchozím upozornění, písemně oznámeném zákonném zástupci dítěte, rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dítěte.

V Kuřimi dne 1.9.2016

Mgr.Lenka Slámová
ředitelka